Voorwaarden aanmelding

Voor trainingen en workshops op open inschrijving

1. Bevestiging

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van je digitale inschrijving op de website, ontvang je een bevestiging van je deelname per email. Je hebt recht op 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat je – zonder opgaaf van reden – je inschrijving binnen 14 dagen vanaf de datum van je digitale inschrijving per email kunt annuleren.

2. Betaling

Na de bevestiging van je deelname ontvang jij of je werkgever per post een factuur van het lesgeld. Dit bedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Wacht met betalen op de factuur zodat je bij betaling het factuurnummer kunt vermelden.

3. Deelname trainingen

Wanneer je tijdens de training besluit te stoppen door zwaarwegende privéomstandigheden, kun je – binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de oorspronkelijke training – in overleg met de trainer(s) de opleiding nog eenmaal in een andere groep vervolgen.

Ben je verhinderd om aan de training deel te nemen en ben je te laat met annuleren, dan kun je jezelf laten vervangen door een andere persoon. Deze persoon moet dan binnen 7 dagen voor aanvang van de opleiding zijn aangemeld en moet voldoen aan de toelatingseisen. Hiervoor worden € 75,- administratie- en intakekosten in rekening gebracht.

Wanneer je gedurende een lesdag van de training verhinderd bent deel te nemen, dan zoeken we hiervoor een passende oplossing.

4. Wachtlijst

Is op het moment van jouw aanmelding de training volgeboekt, dan kom je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benaderen de trainers degene die bovenaan de wachtlijst staat.

5. Annulering training

Tot uiterlijk 8 werkweken voor aanvang van de training kun je zonder kosten annuleren.
Annuleer je binnen 8 werkweken voor aanvang van de training, brengen we €100,- administratiekosten in rekening.
Annuleer je binnen 6 weken voor aanvang van de training, dan brengen we 25% van de verschuldigde opleidingskosten in rekening.
Annuleer je binnen 2 weken voor aanvang van de training, dan brengen we 100% van de verschuldigde opleidingskosten in rekening. Het is dan wel mogelijk om – in overleg – je inschrijving door te schuiven naar een volgende groep.
Zonder officiële annulering, verplicht je je tot het voldoen van het totale bedrag.

Als er onvoldoende inschrijvingen zijn om de training van start te kunnen laten gaan, kan Lumos besluiten te annuleren.
Binnen 14 werkdagen na annulering is dan het door jou overgemaakte trainingsgeld terug gestort.

6. Annulering workshop

Tot uiterlijk 8 werkweken voor aanvang van de workshop kun je zonder kosten annuleren.
Annuleer je binnen 8 werkweken voor aanvang van de workshop, brengen we €25,- administratiekosten in rekening.
Annuleer je binnen 6 weken voor aanvang van de training, dan brengen we 50% van de verschuldigde workshopkosten in rekening.
Zonder officiële annulering, verplicht je je tot het voldoen van het totale bedrag.

Als er onvoldoende inschrijvingen zijn om de workshop van start te kunnen laten gaan, kan Lumos besluiten te annuleren.
Binnen 14 werkdagen na annulering is dan het door jou overgemaakte workshopgeld terug gestort.

7. Wijzigingen

De groepssamenstelling, de trainingslocatie, de lesdagen en aanvangstijden kunnen zowel vooraf als tussentijds wijzigen.
De prijzen die genoemd worden op de website zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

8. Aansprakelijkheid

De trainingen en workshops worden gegeven door trainers die het beste uit zichzelf en uit jou willen halen. Het is belangrijk je te realiseren dat de trainingen en workshops geen (vervanging voor) therapie zijn.
Lumos is alleen aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door Lumos, met een maximum van de hoogte van het lesgeld van de door jou gevolgde training.
Lumos is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 

Lumos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade tenzij haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Tijdens trainingen en workshops wordt ook gewerkt met paarden. Als je in de bak staat met één of meerdere paarden, is het de verantwoordelijkheid van jou als deelnemer om de veiligheidsregels, die de trainers gecommuniceerd hebben, in acht te nemen en om aanwijzingen van de trainers ten aanzien van de veiligheid direct op te volgen. Lumos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe gevolgschade door gedrag van de paarden wanneer deze aanwijzingen en regels niet door jou als deelnemer zijn opgevolgd.

9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Alle informatie die door jou wordt verstrekt, wordt door Lumos en door de trainer(s) vertrouwelijk behandeld.

10. Studiemateriaal

Van het door Lumos verstrekte cursusmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Al het verstrekte studiemateriaal mag alleen na toestemming van Lumos met bronvermelding worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

11. Klachtenprocedure

Wanneer je een klacht hebt over trainingen en workshops van Lumos, dan kun je contact opnemen met klacht@lumos.nu. Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging en komt je klacht in behandeling. Na de bevestiging van ontvangst van je klacht, komt er samen met jou binnen 2 weken een oplossing. Als het niet binnen deze 2 weken lukt, hoor je dat zo snel als mogelijk. Klachten worden apart geregistreerd in ons digitale systeem. Na afronding van de afhandeling van de klacht, wordt het dossier rond je klacht 12 maanden bewaard.

Kirstin van Zijl, eigenaar en trainer van Lumos, is aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Wanneer je ervaring is dat zij zich niet houdt aan de Ethische Code, dan kun je dit melden bij de Klachtencommissie van de Ethische Code. Zij zijn een onafhankelijke partij die je klacht professioneel in behandeling zullen nemen. Het oordeel van deze commissie is bindend.

Lumos, november 2021